Vua (6)

Hiệp Hoà

(30/7 - 29/11/1883)

Huư: Nguyễn Phúc Hồng Dật 

Sau khi các quyền thần Phụ chánh cưỡng chế bắt giam Đức Dục Đức xong, tôn lập Ngài lên ngôi ngày 30/7/1883, đặt niên hiệu Hiệp Hoà. Ngài trị v́ trong một t́nh thế chính trị rối ren nội bộ và ngoại xâm. Triều đ́nh có 2 khuynh hướng đối lập nhau về "Hoà" và "Chiến".

    Hai đại thần phụ chính là Thượng Thư bộ binh Tôn Thất Thuyết và Thượng Thư bộ hộ Nguyễn Văn Tường là người cứng rắn chủ chiến và quá chuyên quyền. Quần thần và một số Hoàng Thân quốc thích muốn trừ bỏ, nên mới thỉnh thánh ư Đức Thái Hoàng Thái Hậu Từ Dũ cải đổi Nguyễn Văn Tường, Thượng Thư bộ hộ kiêm bộ binh, và Tôn Thất Thuyết đổi giữ chức Thượng Thư bộ lại.

    Qua sự cải đổi này, hai đại thần Phụ Chính càng thêm ngờ vực bắt Ngài đem giam. ngài trị v́ được 4 tháng th́ bị bức hại bằng thuốc độc vào tháng 11/1883.

(Trích Nguyễn Phước Tộc giản yếu)

Bảng sơ đồ gia phả này từ Định Quốc Công Nguyễn Bặc, khởi tổ đời thứ 1 cho đến Trừng Quốc Công Nguyễn Văn Lựu (14) dựa theo Phả miền Bắc của chị Nguyễn Ngọc Hiền, đến đời Đức Triệu Tổ Tịnh Hoàng Đế Nguyễn Kim (15) cho đến Vua Bảo Đại (31) dựa theo Phả phía Nam.


Copyright © 2002 - 2004 Nguyen Phuoc Toc. All rights reserved.

baoky36@hcm.vnn.vn